today: November 28, 2021
۲ آذر ۱۴۰۰

تولید شمش سرب

هدف اصلی از راه اندازی این شرکت بازیافت باطری فرسوده بوده است که بنا به شرایط و نیاز بازار در کنار آن ، از کنسانتره ها و سرباره های سربی نیز گاهاً جهت تامین خوراک و مواد اولیه تولید استفاده می گردد . در این شرکت باطری فرسوده جهت خردایش وارد خط مکانیزه خردایش باطری می گردد که در این خط تمامی اجزاء تشکیل دهنده  باطری را به صورت جداگانه از یکدیگر منفک کرده و مورد شستشو قرار می دهد . بطوریکه در پایان خط خردایش یک باطری به چهار بخش (خمیر شبکه - اجزای فلزی و ترمینالها - پوسته باطری و سپراتورها ) تقسیم و انبار می شود .

اجزای فلزی و ترمینالها که نیازی به فرآیند احیا ندارند و مستقیم در کوره های پاتیلی به  شمش تبدیل می شوند . ولی خمیر شبکه و لجن های باطری به واحد سولفورزدایی ، جهت تبدیل ترکیبات سولفاته سرب از قبیل( Pb2So4 ) به ترکیبات اکسیده (PbO  و Pb2O3 ) و کربناته از قبیل

 ( Pb2Co3 ) منتقل می گردند. پس از اتمام این فرآیند خمیر شبکه (Paste ) به سالن ذوب منتقل می شود و در آنجا پس از عملیات ذوب و احیا شمش سرب تولید می گردد و فرآیند بازیافت باطری به اتمام می رسد .

178 مرتبه بازدید
۲ آذر ۱۴۰۰

تولید شمش سرب

هدف اصلی از راه اندازی این شرکت بازیافت باطری فرسوده بوده است که بنا به شرایط و نیاز بازار در کنار آن ، از کنسانتره ها و سرباره های سربی نیز گاهاً جهت تامین خوراک و مواد اولیه تولید استفاده می گردد . در این شرکت باطری فرسوده جهت خردایش وارد خط مکانیزه خردایش باطری می گردد که در این خط تمامی اجزاء تشکیل دهنده  باطری را به صورت جداگانه از یکدیگر منفک کرده و مورد شستشو قرار می دهد . بطوریکه در پایان خط خردایش یک باطری به چهار بخش (خمیر شبکه - اجزای فلزی و ترمینالها - پوسته باطری و سپراتورها ) تقسیم و انبار می شود .

اجزای فلزی و ترمینالها که نیازی به فرآیند احیا ندارند و مستقیم در کوره های پاتیلی به  شمش تبدیل می شوند . ولی خمیر شبکه و لجن های باطری به واحد سولفورزدایی ، جهت تبدیل ترکیبات سولفاته سرب از قبیل( Pb2So4 ) به ترکیبات اکسیده (PbO  و Pb2O3 ) و کربناته از قبیل

 ( Pb2Co3 ) منتقل می گردند. پس از اتمام این فرآیند خمیر شبکه (Paste ) به سالن ذوب منتقل می شود و در آنجا پس از عملیات ذوب و احیا شمش سرب تولید می گردد و فرآیند بازیافت باطری به اتمام می رسد .

178 مرتبه بازدید